Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Organi društva

Organi društva so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor in
 • častno razsodišče.

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani:

 • sprejema statut društva, ter njegove spremembe in druge akte društva,
 • določa način dela zbora in dnevni red,
 • voli predsednika društva, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče ter odloča o njihovi razrešitvi,
 • določa letni program dela in finančni načrt ter sprejema zaključni račun,
 • obravnava in sprejema poročila o dejavnosti in poslovanju,
 • obravnava in sprejema poročilo nadzornega odbora,
 • sklepa o vseh statusnih spremembah in prenehanju društva,
 • obravnava vprašanja iz področja dejavnosti društva in sklepa o drugih zadevah, pomembnih za društvo,
 • odloča o pritožbah na sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča in
 • kot pritožbeni organ dokončno odloča o izključitvi člana društva.

Zbor članov vodi tričlansko delovno predsedstvo. Predsedujočega in dva člana delovnega predsedstva izvoli zbor članov, na vsaki seji, z javnim glasovanjem in z navadno večino.
O delu zbora se vodi zapisnik.
Zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika izvoli zbor članov na vsaki seji z javnim glasovanjem in navadno večino.
Zapisnik podpišejo: predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

Zbor članov je letni in volilni. Zbor članov je lahko redni in izredni. Redni zbor sklicuje upravni odbor.

Več v Statutu…

Predsednik/predsednica društva:

 • vodi dejavnost društva,
 • izvršuje sklepe zbora članov,
 • je tudi predsednik upravnega odbora društva, sklicuje in vodi njegove seje ter skrbi za realizacijo njegovih sklepov,
 • skrbi in odgovarja za zakonitost dela društva, predstavlja in zastopa društvo,
 • je podpisnik v imenu društva, sklepa pogodbe in je podpisnik finančnih dokumentov,
 • je odgovoren za izvajanje programa in dela društva in za pripravo letnega poročila,
 • daje navodila za delo tajnika in blagajnika,
 • je odgovoren za javnost dela, za informiranje članov in javnosti o dejavnostih in drugih zadevah v zvezi z društvom.

Predsednika izvoli in razreši volilni zbor članov. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. O svojem delu sproti poroča upravnemu odboru. Mandat predsednika traja 2 leti, z možnostjo ponovne izvolitve.

Upravni odbor (UO)
Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema sestankoma zbora po programu in sklepih sprejetih na zboru. Za svoje delo je UO odgovoren zboru članov. UO:

 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • skrbi za uresničevanje nalog in ciljev društva ter letnega programa,
 • podrobneje določi prednosti in način uresničevanja letnega programa,
 • predlaga sklic zbora članov in dnevni red zbora,
 • daje predloge predsedniku društva in ga sproti opozarja na morebitne probleme,
 • imenuje predstavnike društva v organe različnih organizacij, ki so povezani z dejavnostjo društva in sorodnih društev in združenj,
 • imenuje za posamezne naloge začasne delovne skupine,
 • upravlja s premoženjem društva, 
 • odloča o višini članarine,
 • opravlja druge zadeve po sklepih zbora članov.

UO ima 7 članov, med katerimi je tudi predsednik društva, ki je hkrati predsednik UO, namestnik predsednika, tajnik in blagajnik, ki so člani UO.
Enega člana UO imenuje Ljudska Univerza Murska Sobota. Ta član v društvu ne more opravljati druge funkcije.

Člane UO (razen predstavnika Ljudske univerze Murska Sobota) voli zbor članov. Mandat članov traja dve leti, z možnostjo ponovitve izvolitve.

Upravni odbor na prvi seji izvoli namestnika predsednika, tajnika in blagajnika izmed članov upravnega odbora.

UO se sestaja po potrebi in dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

UO je sklepčen in veljavno odloča, če je navzočih več kot polovica članov, odloča pa z večino navzočih članov.

Nadzorni odbor (NO)

 • nadzoruje delo ter materialno in finančno poslovanje društva,
 • spremlja delo upravnega odbora, predsednika in drugih organov društva ter o tem poroča zboru članov.

NO izvoli volilni zbor članov za dobo dveh let, z možnostjo enkratne ponovitve izvolitve. Član nadzornega odbora ne more biti istočasno član upravnega odbora ali predsednik društva. Člani NO lahko sodelujejo na sejah UO, ne morejo pa odločati. NO sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izberejo predsednika. Predsednik vodi delo nadzornega odbora in je odgovoren za pripravo poročila o delovanju društva in njegovih organov.

NO je sklepčen, če so navzoči vsi trije člani. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. Nadzorni odbor se lahko obrne po pomoč na izvedenca ustrezne stroke, ki ni član društva.
NO je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Častno razsodišče
Častno razsodišče društva sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Člane častnega razsodišča voli zbor članov za dobo dveh let. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. častno razsodišče vodi postopek ob smiselni uporabi Zakona o Splošnem upravnem postopku.

Zadeve, ki jih obravnava razsodišče so: kršitve določb statuta društva, nevestno izvrševanje zadolžitev in sklepov organov društva in dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče razsodišče so: opomin, črtanje in izključitev. Zoper sklep razsodišča ima prizadeti pravico do pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.

Namestnik predsednika, tajnik in blagajnik društva
Namestnik predsednika opravlja naloge,  za katere se dogovori s predsednikom društva, v njegovi daljši odsotnosti pa nadomešča predsednika društva v vseh funkcijah. UO na prvi seji izvoli tudi tajnika in blagajnika društva.

Tajnik in blagajnik društva delata v skladu s statutom društva, po navodilih predsednika in po predpisih, ki veljajo za materialno finančno poslovanje društev. Za svoje delo odgovarjata upravnemu odboru in zboru članov.